Sommatie/14-dagenbrief

Voorbeeldbrief

Geachte heer/mevrouw,

Ondanks dat wij u op XX-XX-XXXX een factuur hebben gestuurd met als uiterste betaaldatum XX- XX-XXXX, hebben wij tot op heden nog geen (volledige) betaling van u mogen ontvangen. U bent hierdoor in verzuim geraakt.

Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt. Daarom willen wij u graag de gelegenheid geven om alsnog tot betaling over te gaan.

Volgens de Wet (6:96 lid 5 BW) en het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” (gepubliceerd in het Staatsblad 2012 nummer 141) (hierna “het Besluit”), dienen wij u daartoe een termijn van 14 dagen te geven. De termijn gaat 2 dagen na dagtekening van deze brief in. De factuur dient derhalve UITERLIJK XX-XX-XXXX door u te zijn voldaan op ons rekeningnummer. Mocht u ook dan niet betaald hebben, dan zijn wij, ingevolge het Besluit, gerechtigd incassokosten tot een maximum van €XXX,XX bij u in rekening te brengen.

Het is derhalve in uw belang ervoor zorg te dragen dat u binnen 14 dagen de factuur alsnog betaalt.

Graag zien wij dan ook uw betaling tegemoet.

Met vriendelijke groet,